[LIC] Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày – Lê Cát Trọng Lý

Live in church
Buổi hoà nhạc được thu âm trực tiếp tại một nhà thờ ở Hà Nội, ngày 16/03/2015, và âm thanh không qua xử lý hậu kì.
SUBSCRIBE LÝ: https://goo.gl/B8Nb0w
FOLLOW LÝ: https://www.facebook.com/lecattrongly

You might be interested in